ࡱ> RbjbjAAh++`+nr r @T\.*"(R"R"R"H$\ /D2[[[[[[[$Q`c:[u4&$"H$44[R"R"g\ I I I4R"R"[ I4[ I IY&ZR" 掂C Y[}\0\Y^=cFc,&Z&Z&=c4qc$LZl44 I44444[[G`444\4444c444444444r , : [Oq\^VfIQ5uN gPlQS 2021t^WS:SN^N|iW^ňOyv bheN [Oq\^VfIQ5uN gPlQS 2021t^2g 5 e v U_ TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc523956146" bhw PAGEREF _Toc523956146 \h - 1 - HYPERLINK \l "_Toc523956147" bhQ PAGEREF _Toc523956147 \h - 2 - HYPERLINK \l "_Toc523956148" bhOQ PAGEREF _Toc523956148 \h - 3 - HYPERLINK \l "_Toc523956149" N0 bh{w PAGEREF _Toc523956149 \h - 5 - HYPERLINK \l "_Toc523956150" 10yviQ PAGEREF _Toc523956150 \h - 5 - HYPERLINK \l "_Toc523956151" 20bhQ[Tbhe_ PAGEREF _Toc523956151 \h - 5 - HYPERLINK \l "_Toc523956152" 30[bhNBl PAGEREF _Toc523956152 \h - 6 - HYPERLINK \l "_Toc523956153" 40O['`Bl PAGEREF _Toc523956153 \h -7 - HYPERLINK \l "_Toc523956154" 50bheN PAGEREF _Toc523956154 \h - 8 - HYPERLINK \l "_Toc523956155" 60bheN PAGEREF _Toc523956155 \h - 9 - HYPERLINK \l "_Toc523956156" 70ċhSR0el PAGEREF _Toc523956156 \h - 12 - HYPERLINK \l "_Toc523956157" 80-Nhw PAGEREF _Toc523956157 \h - 15 - HYPERLINK \l "_Toc523956158" 90~{T T PAGEREF _Toc523956158 \h - 16 - HYPERLINK \l "_Toc523956159" 100 gsQe[c PAGEREF _Toc523956159 \h - 17 - HYPERLINK \l "_Toc523956160" 110vQNNy PAGEREF _Toc523956160 \h - 17 - HYPERLINK \l "_Toc523956161" N0DN PAGEREF _Toc523956161 \h - 18 - HYPERLINK \l "_Toc523956162" DNN0bhbNh PAGEREF _Toc523956162 \h - 18 - HYPERLINK \l "_Toc523956163" DNN0W^ňOT T;Nag>k PAGEREF _Toc523956163 \h - 20 - HYPERLINK \l "_Toc523956164" DN N0bheNShk(u:N WS:SN^N|iW^ňO] zbhOё 6e>keN5SL&7b6e>kVUS@bRe:NQ bS?aaTbhe"R"}S6e>k6encbLVUS YpSN\O:NbhOёvfeN v^(WbhecN~5Sċ[\~[g0bS*g ce4~bhOёv^cN 0bhOQ 0\ꁨR'N1YbhDk N[Oq\^VfIQ5uN gPlQS _7bDe -NV^L[Oq\W/eL L^S 44001668640053002650 3)YQsN N`b_ Ɖ:NbS?a>e_bhOё a0(Wbh*bbkeTdVbheNv b0-NhT >e_-Nhv c0(W6e0R5S 0-NhwfN 0T5eQ NN5S~{rT Tv d0(W~{T Te bScQDRagNbf9eT T[('`Q[v e0bheNĉ[vvQN`Q0 4 bS-Nh bhOёꁨRlS:Ne\~Oё e\~Oё(WbS cgqbheNSvsQT T0USBle\L[@b gINRT15*N]\OeQ No`؏*g-Nhv bhOё\(W~hT10*N]\OeQ No`؏bS0 bhe~{ TvlQz : eg N0 bh{w 10yviQ [Oq\^VfIQ5uN gPlQS{y VfIQ5u s\WS:SN^N|iW^ňOyv~NۏLbh0 20bhQ[Tbhe_ 2.1 bhQ[ Ǐbhnx[QTkyNe\~O-NvsёbLOQ-Nvccbd e\~OvsёbLOQI{ObO NN/eNN Ncbd>ky Rcbd[QvsQ_c1Y9(u0e\~O(W-NhN6e0R 0-NhwfN 0T5*N]\OeQ4~bcO T Tck8^e\L[kT15*N]\OeQeo`ԏ؏e\~O-NvsёbLOQ0e\~O1ubhN(WbheNv^kXb e\~O^\\O:N͑vċhOnc0 2.5,gyv NAQRS NcSlS0YS NcSNtFUbh NcSTTSObh0 2.6bh9(ubhN^bbvQ6RbheNNNbheNI{bhǏ z-N@bmSvNR9(u0 Nbh~gYUO bhN(WNUO`Q NeINR_Ne#NbbُN9(u0 2.7bhN^Y[cObh@b_vPge @b gbheNDe\ N؏0 30[bhNBl 3.1 wQ g]FUL?e{t8hSvsL gHev 0ONlN%Ngbgq 0 wQYn,gyv[e@bv~%V 3.2 wQ go}YvT Te\LR gvsQvD(0Dk0l6eݏl@b_#N\PN\PNI{L?eYZbvzRN#N0bhN_{(W2021t^2g26e17:00SNe KNMR4~bhOёNl^bhNc[&7bbh[kT15*N]\OeQeo`ԏ 0 3.4 wQ gĖSvNR/ed[R bhN_{b gY/edNRv~T[RI{agN\\O:N͑vċOnc0bhNSuTv^0Rz04xNI{͑'YSSv ^S_SefNbJTwbhN0bhN NQwQYbheNĉ[vDkTĉBlI{ YgbhNvbheNl g cgqbheNBlcNhQDebbheNl g[bheNZPQ[('`T^ vQΘi^1ubhNLbb v^9hnc gsQag>kĉ[ vQbh gSb~0 5.2 bheNvon 5.2.1 bhNnx[bhv^TbhNS 0bhQVgb 0v [bheNNUOR gu bhNonvQ[ GW^(Wbh*bbkeMR10*N]\Oe cbhfN-NbhN0W@WNfNbb__TbhNcN0 5.2.2 bhN\Ɖ`QNfNbb__NNT{ YbNT{uvb__ۏLʑ0bhN[bhNvT{ Ybʑ^NNnx R\\O:NbheNv~bR [bhNw~_g\O(u0 5.3 bheNvO9e 5.3.1 bheNS^T (Wbh*bbkegMR15*N]\OevNUOe nxSfbhQ[ bhNS;NRb(WT{bhNcQvone[bheNۏLO9e0 5.3.2 bheNvO9e\NlQ_b__S^ bheNvO9e\O:NbheNv~bR NbheNwQ g TI{~_gR0 5.3.3bheN0bheNonT{u ~0bheNO9eeEQwQ[GWNfNbfnxvQ[:NQ0S_bheN0O9eeEQw0onT{u ~Q[vNwve NgTSQveNQ[:NQ0 5.3.4:NObhN(WQbheNe gEQRe[bheNvO9eRۏLxvz bhNSNL`^NbheNv*bbkeg wQSOe\(WO9eeEQw-Nfnx0 60bheN 6.1 bheNv~b 6.1.1bhD @ B J L N P غfT>T%>T>1jqh hQ)/CJUaJmHnHu+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHu5h80JB*CJOJPJQJaJmHnHo(phu;h hQ)/0JB*CJOJPJQJaJmHnHo(phu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu;jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphuh hQ)/CJaJmHnHu ηkNk<&<+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHu8h hQ)/0JB*CJOJPJQJaJmHnHphu;h hQ)/0JB*CJOJPJQJaJmHnHo(phu;jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuh hQ)/CJaJmHnHu,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHu " $ ( * . 0 2 4 6 8 p r t v оГ}fVf8;jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuh hQ)/CJaJmHnHu,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphu+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuh8CJaJmHnHo(u"h hQ)/CJaJmHnHu+jh hQ)/CJUaJmHnHu1jkh hQ)/CJUaJmHnHuv x ųtYCY,,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphu+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuh8CJaJmHnHo(u1jeh hQ)/CJUaJmHnHu+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHu;h hQ)/0JB*CJOJPJQJaJmHnHo(phu8h hQ)/0JB*CJOJPJQJaJmHnHphu  & ( * ^ ` b l n غdR@BDFHǬoQ64h hQ)/0JB*CJOJPJaJmHnHphu;jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuh hQ)/CJaJmHnHu,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphu+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHuh8CJaJmHnHo(u ѻѢђѻwawJ:Jh hQ)/CJaJmHnHu,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphu+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuh8CJaJmHnHo(u1jG h hQ)/CJUaJmHnHu+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHu7h hQ)/0JB*CJOJPJaJmHnHo(phu "246jlntvz|~ƫ}g}Ng}>}g(+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHuh8CJaJmHnHo(u1jA h hQ)/CJUaJmHnHu+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHu7h hQ)/0JB*CJOJPJaJmHnHo(phu4h hQ)/0JB*CJOJPJaJmHnHphu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu;j h hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuͽ͟dH6 6+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHu7h hQ)/0JB*CJOJPJaJmHnHo(phu;h hQ)/0JB*CJOJPJQJaJmHnHo(phu8h hQ)/0JB*CJOJPJQJaJmHnHphu;j h hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuh hQ)/CJaJmHnHu,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu  XZ\^оГ}fVf8;j h hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuh hQ)/CJaJmHnHu,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphu+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuhwACJaJmHnHo(u"h hQ)/CJaJmHnHu+jh hQ)/CJUaJmHnHu1j; h hQ)/CJUaJmHnHu^`jlnɷx]G]0,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphu+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuhwACJaJmHnHo(u1j5 h hQ)/CJUaJmHnHu+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHu7h hQ)/0JB*CJOJPJaJmHnHo(phu4h hQ)/0JB*CJOJPJaJmHnHphu DFHNغhV@V'@V1j/ h hQ)/CJUaJmHnHu+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHu7h hQ)/0JB*CJOJPJaJmHnHo(phu4h hQ)/0JB*CJOJPJaJmHnHphu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu;j h hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphuh hQ)/CJaJmHnHu NPTVXZ\^ǬoQ48h hQ)/0JB*CJOJPJQJaJmHnHphu;j h hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuh hQ)/CJaJmHnHu,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphu+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHuhwACJaJmHnHo(u 46ϹϠϐϹu_uH8Hh hQ)/CJaJmHnHu,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphu+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuhwACJaJmHnHo(u1j)h hQ)/CJUaJmHnHu+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHu;h hQ)/0JB*CJOJPJQJaJmHnHo(phu68:BDFz|~ƨgWA*,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphu+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHuhwACJaJmHnHo(u1j#h hQ)/CJUaJmHnHu+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHu;h hQ)/0JB*CJOJPJQJaJmHnHo(phu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu;jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu &(,.0غoYo@Yo0oYhwACJaJmHnHo(u1jh hQ)/CJUaJmHnHu+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHu;h hQ)/0JB*CJOJPJQJaJmHnHo(phu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu;jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphuh hQ)/CJaJmHnHu0246nprt|ηmQm?)?+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHu7h h0JB*CJOJPJaJmHnHo(phu7h hQ)/0JB*CJOJPJaJmHnHo(phu;jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuh hQ)/CJaJmHnHu,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHu (оУvfvH,7h hQ)/0JB*CJOJPJaJmHnHo(phu;jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuh hQ)/CJaJmHnHu,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphu+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu"h hQ)/CJaJmHnHu+jh hQ)/CJUaJmHnHu1jh hQ)/CJUaJmHnHu (8:<prtz|ϹϠϐϹu_uH8Hh hQ)/CJaJmHnHu,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphu+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuhwACJaJmHnHo(u1jh hQ)/CJUaJmHnHu+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHu;h hQ)/0JB*CJOJPJQJaJmHnHo(phu "$&(ƪiYC,,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphu+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHuhwACJaJmHnHo(u1j h hQ)/CJUaJmHnHu+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHu7h hQ)/0JB*CJOJPJaJmHnHo(phu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu;jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu(`bdftvxغq[qB[q2q[hwACJaJmHnHo(u1jh hQ)/CJUaJmHnHu+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHu7h hQ)/0JB*CJOJPJaJmHnHo(phu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu;jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphuh hQ)/CJaJmHnHu "VXZ`ηm[E[,E[1jh hQ)/CJUaJmHnHu+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHu7h hQ)/0JB*CJOJPJaJmHnHo(phu;jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphuh hQ)/CJaJmHnHu,h hQ)/0JB*CJaJmHnHphu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHu`bfhjlnpr|LVǬq]K9%'h hHCJKHOJPJQJaJo(#h hHCJOJPJQJaJo(#h hHCJ$OJPJQJaJ$o(&h hQ)/5CJOJPJQJaJo(h hQ)/CJOJPJaJo((jh hQ)/CJOJPJUaJo(+h hQ)/CJOJPJQJaJmHnHu5jh hQ)/0JB*CJUaJmHnHphu+jh hQ)/CJUaJmHnHu"h hQ)/CJaJmHnHuhwACJaJmHnHo(u V*0űoW@),hs" h6B*CJOJPJQJaJo(ph,hs" hHB*CJOJPJQJaJo(ph/hs" hH>*B*CJOJPJQJaJo(ph/hs" hY>*B*CJOJPJQJaJo(ph/hs" h6>*B*CJOJPJQJaJo(ph#h hHCJOJPJQJaJo(&h hH>*CJOJPJQJaJo(#h hQ)/CJ$OJPJQJaJ$o('h hQ)/CJKHOJPJQJaJo('h hHCJKHOJPJQJaJo( :rjw$1dpq9DWDXD]1`a$gdQ+,$d8q]a$gdH$d8q]a$gdHvd8qWD`vgdHvd8qWD`v vdWD`v vdWD`vgdHd0`0 0246H`dfhjln黩wfUAwf&h hH>*CJOJPJQJaJo( h hHCJOJPJQJaJ hu>*CJOJPJQJaJo( h6>*CJOJPJQJaJo(h6CJOJPJQJaJo(#h hXCJOJPJQJaJo(#h hHCJOJPJQJaJo(,hs" hHB*CJOJPJQJaJo(ph,hs" h6B*CJOJPJQJaJo(ph,hs" hYB*CJOJPJQJaJo(ph 08@NRphjpaaR>'h hHCJOJPJQJ^JaJo(huCJOJPJQJaJo(h6CJOJPJQJaJo(#h hXCJOJPJQJaJo(#h hHCJOJPJQJaJo(#h h CJOJPJQJaJo( h hHCJOJPJQJaJ#h hHCJOJPJQJaJo(#h hYCJOJPJQJaJo(#h h=MCJOJPJQJaJo(#h hQ)/CJOJPJQJaJo(jlprtvx˷˷˒|hT<$/hs" hY>*B*CJOJPJQJaJo(ph/hs" hQ)/>*B*CJOJPJQJaJo(ph&h hQ)/>*CJOJPJQJaJo('h hQ)/CJOJPJQJ^JaJo(*h hQ)/5CJ OJPJQJ^JaJ o(&h hQ)/5CJ OJPJQJaJ o(!h6CJOJPJQJ^JaJo('h hXCJOJPJQJ^JaJo('h hHCJOJPJQJ^JaJo(@jh hHCJOJPJQJU^JaJmHnHo(sHtH LNPZϷkWI=+#h hAECJ$OJPJQJaJ$o(h hQ)/OJPJo(h hQ)/OJPJQJo('h hQ)/CJOJPJQJ^JaJo(3hs" hQ)/>*B*CJOJPJQJ^JaJo(ph3hs" hc>*B*CJOJPJQJ^JaJo(ph/hs" hY>*B*CJOJPJQJaJo(ph/hs" h6>*B*CJOJPJQJaJo(ph/hs" hQ)/>*B*CJOJPJQJaJo(ph/hs" ha>*B*CJOJPJQJaJo(ph :NP\~ :bxll dh^gdAE & Fwdh`wgdAE dh^gdct & Fwdh`wgdctdhVDKWD^`gdAEdhgdAEdgdAE $WD`a$$08qWDX]0`a$$10dh8qWD]1`0a$gd+C Z\ ľ̷̢v̢aQ??Q"h hAE>*CJOJQJaJo(h hctCJOJQJaJo((hs" hYB*CJOJQJaJo(ph+hs" hu>*B*CJOJQJaJo(ph+hs" h6>*B*CJOJQJaJo(ph(hs" h6B*CJOJQJaJo(ph(hs" hXB*CJOJQJaJo(ph(hs" hAEB*CJOJQJaJo(phh hAECJOJQJaJo(h hAECJ$OJQJaJ$&@z4 L ^ !gdct $6WD`6a$gd>dd$dhWD `a$gdAE$" dhWDy`" a$gdAE$6dh`6a$gdAE$dhWD`a$gdAE dh^gdAE&*@D^`z~DFH ݻݫݙyeL0hs" hQ)/B*CJOJPJQJ^JaJo(ph'h hQ)/CJOJPJQJ^JaJo(h hQ)/OJPJQJo(#h hQ)/CJ$OJPJQJaJ$o(#h hAECJOJPJQJaJo(h h-<CJOJQJaJo(h hctCJOJQJaJo("h hAE>*CJOJQJaJo(h hAECJOJQJaJo(#h hAECJOJQJ^JaJo(   4 L ^ j ε|obUH|H;b;b;Hhs" hctB*o(phhs" hQ)/B*o(phhs" hYB*o(phhs" h6B*o(phhs" h!B*o(phhs" hcB*o(ph$hs" hQ)/B*OJPJQJo(ph0hs" hQ)/B*CJOJPJQJ^JaJo(ph0hs" hcB*CJOJPJQJ^JaJo(ph0hs" hctB*CJOJPJQJ^JaJo(ph0hs" h6B*CJOJPJQJ^JaJo(ph !!8!*CJOJPJQJaJo(3hs" hu>*B*CJOJPJQJ^JaJo(ph3hs" h6>*B*CJOJPJQJ^JaJo(ph3hs" hct>*B*CJOJPJQJ^JaJo(ph*h hct>*CJOJPJQJ^JaJo('h hctCJOJPJQJ^JaJo(z%|%%%%%%:&>&&4'8':'<'ݶgNg50hs" h6B*CJOJPJQJ^JaJo(ph0hs" hXB*CJOJPJQJ^JaJo(ph0hs" hQ)/B*CJOJPJQJ^JaJo(ph'h hZCJOJPJQJ^JaJo('h hQ)/CJOJPJQJ^JaJo(h hQ)/OJPJQJo($h h!CJOJPJQJ^JaJ'h hctCJOJPJQJ^JaJo('h h!CJOJPJQJ^JaJo(h h!CJOJPJo( <'>'@'B'D'F'H'|''''' (((j)p)ε眃o[oGo[o5o#h hQ)/CJOJPJQJaJo('h h=MCJOJPJQJ^JaJo('h hctCJOJPJQJ^JaJo('h hQ)/CJOJPJQJ^JaJo(0hs" h B*CJOJPJQJ^JaJo(ph0hs" hQ)/B*CJOJPJQJ^JaJo(ph0hs" huB*CJOJPJQJ^JaJo(ph0hs" h6B*CJOJPJQJ^JaJo(ph0hs" h-<B*CJOJPJQJ^JaJo(php)r)))))))* * ****+++.,<,-..//11׭rfךTfTBTBTf#h hctCJOJPJQJaJo(#h hQ)/CJOJPJQJaJo(h hQ)/OJPJo('h hctCJOJPJQJ^JaJo('h hnCJOJPJQJ^JaJo($h hQ)/CJOJPJQJ^JaJ'h hcCJOJPJQJ^JaJo(*h hQ)/>*CJOJPJQJ^JaJo('h hQ)/CJOJPJQJ^JaJo('h h!CJOJPJQJ^JaJo(.,<,T,,,,-- ..h//00:11112 2v223*3 WD`gdctWD` 0WDXD2`0XD212333@DHJ؞ "$4N4֣":Llllll`ےh h[m<OJPJo('h hQ)/CJOJPJQJ^JaJo(#h hMCJOJPJQJaJo(#h h[m<CJOJPJQJaJo( h hQ)/CJOJPJQJaJ#h h!zCJOJPJQJaJo(U#h hCJOJPJQJaJo(#h hctCJOJPJQJaJo(#h hQ)/CJOJPJQJaJo(yvbNh 0k 3 bhNW,g`Q YNXTD(0Ǐ_vQNlQS[eHhOI{ 4 bhNcO,gyv gR/NTv!j_0e0ۏ^SVN~ bhN^~N~b:N,gyv@bbeQvDnT]\Oe_[c ^c[N TwQ g0N[vvsQ]\O~vؚ~{tNXT\O:NVv#N v^Rf,gyvV-NbXT TUS0vsQ]\O~STNN~0 5 _h5eMR bhN^[c#NNbhNb/gNXTnxs:W b_bvsQVSeHh \O:NbNT]\Oϑċ0OOnc g N_2NUOeHhYvQ[0 6.1.4 NeN_{RvlQSlQz0bhN@b\OvNR gHeeEQ0O9eeN GWƉ:NbheN NSRrRvNR0 6.1.5 bhNcNvbheNNSbhNNbhN1\ gsQ,gyvv@b g_egQNGWN-NedQ0YbhNcNvvsQ/eceNDeO(u-NeNYv bhN^:NُNeNDeD N-Neы,g ʑbheNeNы,g:NQ0 6.2 bheNvf 6.2.1 bhN^\hQ萕bheNňbQ N!k'`cN bheNveW[^npf0 6.2.2 bhN^kXQONhQy bheN^1ul[NhNbcCgNh(WhQc[~{zYN~{W[0vONlQz v^Rvz0 6.2.3 bheNvNpeck,gNN oR,gVN N_YcOhfN0 6.2.4 d^nx g_ bheN N_LcW[0m9ebX R Y gO9eoY O9eY^1ubhNvl[NhNbvQcCgNh~{W[v^RvlQz0 6.2.5 bheN^nZitem,W[!j| Nn0*g cBlkXQbS[^/UNt㉄vbheNS[:NeHe0 6.3 bheNvN 6.3.1 bhN^ cgq,gbheNvBlňbheNvQ-Nck,gNN0oR,gkQN0bheN5uP[HrNN ňeQOQRN[\ v^(W\~{SbYRvONlQz0bheNO N^QfbhN Ty*********lQS v^hl ck,g 0 oR,g I{hƋ0 6.3.2 bhN^\bheN cgqbheN-NlfvNeT0W@WbhN0 6.3.3 bhN(WbheNe*g c,gbheNBl[\0hv bhN gCgb6e0 6.3.4 g NR`QKNNv bh\O^ 1 bheN*g cBl[\ 2 bheN*gvONlQzbel[NhNbvQcCgNh v~{z 3 bheN*g c,gbheNvBlTg0 6.3.5 bhN gCg^cNbheNv*bbke (Wdk`Q N @b gbhNvbh*bbke GWN^Tv*bbke:NQ0 6.3.6 Ynx g_ bhN(WbheNT0bhNc[vbh*bbkeJ\nMR SNǏfNbb__O9ebdvQbheN0vsQeNTwGW^~SbheN~{rN~{W[nx v^ cgq,gbheN,{6.3.1vBlN0 70ċhSR0el 7.1 ċh\~ ċh\~bXT1ubhNvsQ蕺NXTNNN NUSpe~b0 ċh\~v#N1ubhN(WċY-NNu #NvCgRNċYbXTvI{0 g NR`b_KNNv ċYbXT^;NRcQV N_bNċh\~bXT 1 bhNbbhN;N#NvяN^\ 2 NbhN g)R[sQ| Sq_T[bhlQckċ[v 3 fV(Wbh0bhNSvQNNbhbh gsQ;mR-NNNݏlL:N SǏL?eYZbRNYZv0 7.2ċ[Ǐ zvcw lQS[]\O0"R[te*Nċ[Ǐ zۏLvcw0 7.3_h _he2021t^3g 1 e NHS13:30 _h0Wp[Oq\^yW:SNS[WSASkQS[Oq\^VfIQ5uN gPlQSN|iO[0 _h1ubhNNh;Nc0_he bheNQs NR`b_KNNv ^S_\O:NeHebheN NNۏeQ[h 1 bheN*g cbheNvBlNN[\v 2 bheN-NvbhQ*gRvbhNUSMOpSzSl[NhNpSzv bl[NhNvccCgYXbNtNeTl gHevYXbfNSNSvccCgYXbNtN~{zv0 3 bheNvsQ.Q[W[!j|0elv 4 bhN*g cbheNvBlcObhQv 5 USMO#N:N TNNbX[(Wc0{tsQ|v N TUSMO Te,g!kbhyvbhv0 7.4[h 7.4.1 ċh\~SNfNbe_BlbhN[bheN-N+TIN Nfnx0[ T{|h NNb gf>feW[T{vQ[\O_von0fbeck0on0fbeck^NfNbe_ۏL v^ N_QbheNvVb9eSbheN[('`Q[0 7.4.2 (W[hǏ z-N ċh\~SsbhNNNNv TINbh02Nbh0NL?Kbk S-NhbNvQN_Z\OGPe_bhv 動bhNvbh\O^hYt0 7.4.3 bhNDe_-Nhv bhe gCg Nԏ؏bhOёv^vz-NhevsQTP#NTl_#N0 90~{T T 9.1 -NhN(W6e0R 0-NhwfN 0T -NhN^ cbhN(W 0-NhwfN 0c[veg0eT0Wp 1uvQl[NhNbcCgNhN[Oq\^VfIQ5uN gPlQS~{T T0-NhN^S_ cgqT T~[e\LINR [b-Nhyv0-NhN N_TNNl-Nhyv _N N_\-NhyvTR+RTNNl0 9.2 ~{vT T^Sb,gyvBlvhQ萅Q[ T TNbheN NNv NT T:NQ0 9.3 Qs NRNUO`b_v bhNGW gCgSm-NhNv-NhDk 9.3.2 -NhNfnxb~~{T Tb N cbhNc[ve00WpI{Bl~{T T 9.3.3 -NhNfnxh:y>e_,g!k-NhDk:NSeOSFUvW@x FODNN,g NgbbhNbbINRb#NvOnc0 100 gsQe[c 10.1bh*bbke2021t^3g 1 e12:00 10.2NbheNe2021t^3g 1e12:00MRNbheN0Wp[Oq\^yW:SNS[WSASkQS[Oq\^VfIQ5uN gPlQS0 10.3_h0ċhe2021t^3g1e NHS13:300 110vQNNy ,gbheNvʑCgR_^\N[Oq\^VfIQ5uN gPlQS0 N0DN DNN0bhbNh [Oq\^VfIQ5uN gPlQS 2021t^WS:SN^N|iW^ňONRbNh bhUSMO lQz irT Tyĉk cgqbhNvhQT THr,g DN N0bheNShkSOsT T;NSOSyv Ty vQNOeaOo`Sn!c b6enxUSncv YpSN0 NXT[c`Qh L#R]Y TNNb/gDk N[Oq\^VfIQ5uN gPlQS _7bDe-NV^L[Oq\W/eL L^S44001668640053002650 6e>kNT|0W@W [Oq\^yW:SNS[WSASkQS T|5u݋0757-82100238-8019   [Oq\^VfIQ5uN gPlQSW^ňOyv PAGE \* MERGEFORMAT - 17 - PAGE \* MERGEFORMAT - 26 - 0TpԜ$`J؞F.~8*B4֣`"gd[m<WD`LҦ2ڧb¨2>(D, WD`gdct WD`gd[m< 6WD`6gd[m< 6WD`6gdctgd[m< 48:飋tbN:Nb'h hctCJOJPJQJ^JaJo('h h[m<CJOJPJQJ^JaJo(#h h[m<CJOJPJQJaJo(,hs" hctB*CJOJPJQJaJo(ph/hs" hX>*B*CJOJPJQJaJo(ph/hs" h[m<>*B*CJOJPJQJaJo(ph,hs" h6B*CJOJPJQJaJo(ph,hs" hXB*CJOJPJQJaJo(ph,hs" h[m<B*CJOJPJQJaJo(ph2|ޯ0<xȰڰܰް$>BLz&(.\bdz픈vbvbvbvbv'h hQ)/CJOJPJQJ^JaJo(#h hQ)/CJOJPJQJaJo(h hQ)/OJPJo(h hQ)/OJPJQJo( h hctCJOJPJQJaJ'h hctCJOJPJQJ^JaJo('h h[m<CJOJPJQJ^JaJo(#h h[m<CJOJPJQJaJo(#h hctCJOJPJQJaJo(,Dvڭ.vޯް$B>LrĴҴ WD`dh8qgdct WD`gdctgd[m< WD`gd[m< 6WD`6gd[m<´ĴҴJPd8$8RVXwcO;O'h Z"h,TCJOJPJQJ^JaJo('h Z"hMCJOJPJQJ^JaJo('h hUCJOJPJQJ^JaJo(&h hct>*CJOJPJQJaJo(*h hct>*CJOJPJQJ^JaJo('h hctCJOJPJQJ^JaJo(h hQ)/OJPJo(+h hQ)/CJOJPJQJaJnHo(tH#h hctCJOJPJQJaJo(+h hctCJOJPJQJaJnHo(tHҴ8ƶ`$8r4Dz2 $d47$8$a$ $d47$8$a$dd6WD`6gdMgdct dh8qgdU dh8qgdctXZ\^`bfhԸظĮׄטs_K_7'h h,TCJOJPJQJ^JaJo('h hctCJOJPJQJ^JaJo('h hMCJOJPJQJ^JaJo(!hQ+,CJOJPJQJ^JaJo('h Z"h,TCJOJPJQJ^JaJo(*h Z"hM>*CJOJPJQJ^JaJo(*h Z"h6>*CJOJPJQJ^JaJo($hr>*CJOJPJQJ^JaJo('h Z"hMCJOJPJQJ^JaJo('h Z"h6CJOJPJQJ^JaJo( "*24Dz벤~p\H4&h hY5CJ OJPJQJaJ o(&h hn5CJ OJPJQJaJ o(&h hQ)/5CJ OJPJQJaJ o(h hQ)/OJPJaJo(#h hQ)/CJ$OJPJQJaJ$o('h hQ)/CJOJPJQJ^JaJo(h hQ)/OJPJQJo(#h hQ)/CJOJPJQJaJo(*h h,T>*CJOJPJQJ^JaJo(!h6CJOJPJQJ^JaJo('h hMCJOJPJQJ^JaJo(ƹȹʹ̹ع(2:<JLPRVdzdz؟yeOeOe*CJOJPJQJaJo(#h hQ)/CJOJPJQJaJo(&h hQ)/5CJ OJPJQJaJ o(&h hY5CJ OJPJQJaJ o( h65CJ OJPJQJaJ o(&h hn5CJ OJPJQJaJ o(&h ha5CJ OJPJQJaJ o(2<LRXZ\^`b|zkd|$$IfT \m}&|& & 62 24aT $$Ifa$ VXZbdlnvxƺȺкҺںܺ "*,46>@HJRT\^fhprz|ܻh hQ)/OJPJo(h hOJPJ h hQ)/CJOJPJQJaJ$h hQ)/CJOJPJQJ^J aJHbdfhjl|sss $$Ifa$$If}kdJ$$IfT4{\m}"""" 62 24af4Tlnprtv|sss $$Ifa$$If}kd$$IfT4\m}""" 62 24af4Tvxz|~yyyy $$Ifa$}kd$$IfT4{\m}""" 62 24af4T|||| $$Ifa$zkd$$IfT{\m}"""" 62 24aT|sss $$Ifa$$If}kdU$$IfT4{\m}|""" 62 24af4T|sss $$Ifa$$If}kd$$IfT4{\m}""" 62 24af4T|sss $$Ifa$$If}kd$$IfT4{\m}""" 62 24af4Tyyyy $$Ifa$}kd$$IfT4{\m}""" 62 24af4T|sss $$Ifa$$If}kdI$$IfT4{\m}|""" 62 24af4Tºĺƺ|sss $$Ifa$$If}kd $$IfT4{\m}""" 62 24af4TƺȺʺ̺κк|sss $$Ifa$$If}kd$$IfT4{\m}""" 62 24af4TкҺԺֺغں|sss $$Ifa$$If}kd$$IfT4{\m}""" 62 24af4Tںܺ޺|sss $$Ifa$$If}kd=$$IfT4{\m}""" 62 24af4T|sss $$Ifa$$If}kd$$IfT4{\m}""" 62 24af4Tyyyy $$Ifa$}kd $$IfT4{\m}""" 62 24af4T|sss $$Ifa$$If}kdn!$$IfT4{\m}"""" 62 24af4T |sss $$Ifa$$If}kd7"$$IfT4{\m}""" 62 24af4T |sss $$Ifa$$If}kd#$$IfT4{\m}""" 62 24af4T |sss $$Ifa$$If}kd#$$IfT4{\m}""" 62 24af4T "$&(*|sss $$Ifa$$If}kd$$$IfT4{\m}""" 62 24af4T*,.024|sss $$Ifa$$If}kd[%$$IfT4{\m}""" 62 24af4T468:<>yyyy $$Ifa$}kd$&$$IfT4{\m}""" 62 24af4T>@BDFH|sss $$Ifa$$If}kd&$$IfT4{\m}"""" 62 24af4THJLNPR|sss $$Ifa$$If}kd'$$IfT4{\m}""" 62 24af4TRTVXZ\|sss $$Ifa$$If}kd($$IfT4{\m}""" 62 24af4T\^`bdfyyyy $$Ifa$}kdH)$$IfT4{\m}""" 62 24af4Tfhjlnp|sss $$Ifa$$If}kd*$$IfT4{\m}"""" 62 24af4Tprtvxz|sss $$Ifa$$If}kd*$$IfT4{\m}""" 62 24af4Tz|~|sss $$Ifa$$If}kd+$$IfT4{\m}""" 62 24af4T|sss $$Ifa$$If}kdl,$$IfT4{\m}""" 62 24af4T|sss $$Ifa$$If}kd5-$$IfT4{\m}""" 62 24af4Tyyyy $$Ifa$}kd-$$IfT4{\m}""" 62 24af4T|sss $$Ifa$$If}kd.$$IfT4{\m}"""" 62 24af4Tƻܻ޻ywuwwuooooo` gd}kd/$$IfT4{\m}""" 62 24af4T ܻ޻$DFHJPRTVbn{gV{V{B2h hQ)/CJOJPJQJo(&h hn5CJ$OJPJQJaJ$o( h65CJ$OJPJQJaJ$o(&h ha5CJ$OJPJQJaJ$o(&h hY5CJ$OJPJQJaJ$o(&h hQ)/5CJ$OJPJQJaJ$o(h hQ)/CJOJPJaJo(h hQ)/OJPJQJo(h hQ)/OJPJo(h hUOJPJo(&h hU5CJ,OJPJQJ aJ,o(#h hQ)/5CJ,OJPJQJ aJ, "$@lnprtvxz|~ $d47$8$H$a$$a$ $WD`a$gdQ+,$dha$`tvƾ"6NűzeS?S?S&h hQ)/>*CJOJPJQJaJo(#h hQ)/CJOJPJQJaJo()h hQ)/5CJOJPJQJ\aJo()h hQ)/5CJ,OJPJQJ\aJ,o(h hQ)/OJPJo(+h hQ)/CJKHOJPJQJ^JaJo(&h hQ)/5CJ OJPJQJaJ o("h hQ)/5CJOJPJQJo()h hQ)/5>*CJOJPJQJaJo(&h hQ)/5CJOJPJQJaJo( zzkd=0$$IfT]0I+$044 laT $$1$Ifa$ zz $$1$Ifa$zkd0$$IfTi0I+$044 laT(*46zzzz $$1$Ifa$zkd_1$$IfTi0I+$044 laT68Bn_TT $$1$Ifa$kd1$$IfTi\I+$ 2* 044 laTnpzz $$1$Ifa$zkd2$$IfT0I+$044 laTzz $$1$Ifa$zkd.3$$IfT 0I+$044 laTzz $$1$Ifa$zkd3$$IfT0I+$044 laTzzozo $$1$Ifa$ $$1$Ifa$zkdP4$$IfT0I+$044 laT ",0>I>>3> $$1$Ifa$ $$1$Ifa$kd4$$IfT4]rI !+$I044 laf4T>BDF\`>33 $$1$Ifa$kd5$$IfT4]rI !+$I044 laf4T $$1$Ifa$`nrtv3.$a$kdm6$$IfT4]rI !+$I044 laf4T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$vxʾ`>@BD"246 10dVD WD^1`0 0dWD`0 d$ 0d^0a$ $ da$6NPlp$4nd4[dh7$8$H$]^[$0`0a$d,7$8$H$]`$2d,7$8$H$]2a$ $d47$8$H$a$NPp @df®®ԚpZDpZ6h hQ)/OJPJQJo(+h hQ)/CJKHOJPJQJ ^JaJo(+h hQ)/CJKHOJPJQJ ^JaJo(+h hQ)/CJKHOJPJQJ^JaJo(&h hQ)/5CJ OJPJQJ aJ o('h hQ)/CJOJPJQJ^JaJo(&h hQ)/>*CJOJPJQJaJo(#h hQ)/CJOJPJQJaJo(+h hQ)/CJKHOJPJQJ^JaJo(*h hQ)/5CJKHOJPJQJaJo(&4 $$1$Ifa$46:<.## $$1$Ifa$kd37$$IfT~\ #7O (044 lap(T<>@BFHJLTkdA8$$IfT\ #7O044 laT $$1$Ifa$LNRTVX_TTTT $$1$Ifa$kd8$$IfT\ #7O044 laTXZ^`bd_TTTT $$1$Ifa$kd9$$IfT\ #7O044 laTdf _VPD99 $$1$Ifa$ $d47$8$H$a$$1$a$ $dh1$a$kdH:$$IfT\ #7O044 laT .L $$1$Ifa$LNkd:$$IfT~rg $#8k 2044 lap2TNPRTVXZ\Akd'<$$IfTrg $#8k 044 laT $$1$Ifa$\^`bfhjlAkd<$$IfTrg $#8k 044 laT $$1$Ifa$lnprtvxzAkd=$$IfTrg $#8k 044 laT $$1$Ifa$z|~A>88$1$a$1$kdX>$$IfTrg $#8k 044 laT $$1$Ifa$2l &dPgdctgdUgdU0<j űűš{w{w{w{wso\N\h(rCJOJPJQJaJ%h(rCJOJPJQJaJnHo(tHh h7_hjhUh hQ)/CJOJPJaJo(h hQ)/OJPJQJo(h hUCJOJPJaJo(&h hct>*CJOJPJQJaJo(h hctCJOJPJaJo(h hUOJPJnHo(tHh hUOJPJo(h hUOJPJQJo( "PRT^`hjlnƲƲ¥h hQ)/CJOJPJaJo(hhrmHnHuhrhrmHnHsHtHuh(rjh(rUh h7_h(rOJPJQJaJh(rCJOJPJQJaJh(rCJOJPJQJaJo( bdfhjl &dP$a$ 3 0182P. A!"#$%S @00P182P. A!"#$%S Dp@090P182P. A!"#$%S Dp309182P. A!"#$%S 309182P. A!"#$%S 309182P. A!"#$%S 309182P. A!"#$%S 309182P. A!"#$%S 309182P. A!"#$%S 309182P. A!"#$%S 309182P. A!"#$%S 309182P. A!"#$%S }DyK _Toc523956146}DyK _Toc523956146}DyK _Toc523956147}DyK _Toc523956147}DyK _Toc523956148}DyK _Toc523956148}DyK _Toc523956149}DyK _Toc523956149}DyK _Toc523956150}DyK _Toc523956150}DyK _Toc523956151}DyK _Toc523956151}DyK _Toc523956152}DyK _Toc523956152}DyK _Toc523956153}DyK _Toc523956153}DyK _Toc523956154}DyK _Toc523956154}DyK _Toc523956155}DyK _Toc523956155}DyK _Toc523956156}DyK _Toc523956156}DyK _Toc523956157}DyK _Toc523956157}DyK _Toc523956158}DyK _Toc523956158}DyK _Toc523956159}DyK _Toc523956159}DyK _Toc523956160}DyK _Toc523956160}DyK _Toc523956161}DyK _Toc523956161}DyK _Toc523956162}DyK _Toc523956162}DyK _Toc523956163}DyK _Toc523956163}DyK _Toc523956164}DyK _Toc523956164}DyK _Toc523956165}DyK _Toc523956165}DyK _Toc523956166}DyK _Toc523956166}DyK _Toc523956167}DyK _Toc523956167$$If!vh#v|#v #v#v :V  6,5|5 55 99/ / / / 2 24 T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V { 6,59/ / / / 2 24 T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,5|59/ / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,5|59/ / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / 2 24 f4T$$If!vh#v|#v #v#v :V 4{ 6+,59/ / / / 2 24 f4T$$If!vh#v#v:V ]0,55/ T$$If!vh#v#v:V i0,55/ T$$If!vh#v#v:V i0,55/ T$$If!vh#v#v #v2#v* :V i0,55 525* / T$$If!vh#v#v:V 0,55/ T$$If!vh#v#v:V 0,55/ T$$If!vh#v#v:V 0,55/ T$$If!vh#v#v:V 0,55/ T$$If!vh#v#v#v#v#vI:V 4]0+,55555I/ f4T$$If!vh#v#v#v#v#vI:V 4]0+,55555I/ f4T$$If!vh#v#v#v#v#vI:V 4]0+,55555I/ f4T $$If!vh#v7#v#vO#v:V ~ (0,5755O5/ p(T$$If!vh#v7#v#vO#v:V 0,5755O5/ T$$If!vh#v7#v#vO#v:V 0,5755O5/ T$$If!vh#v7#v#vO#v:V 0,5755O5/ T$$If!vh#v7#v#vO#v:V 0,5755O5/ T0$$If!vh#v8#v#v#vk#v :V ~ 20,58555k5 / p2T$$If!vh#v8#v#v#vk#v :V 0,58555k5 / T$$If!vh#v8#v#v#vk#v :V 0,58555k5 / T$$If!vh#v8#v#v#vk#v :V 0,58555k5 / T$$If!vh#v8#v#v#vk#v :V 0,58555k5 / Tz?KǼ(*z?KǼ(*j# 666666666vvvvvvvvv66666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XVx OJ PJ QJ _HmH nHsH tHJ`J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tHZ@Z h 1dB$$@&TJ5CJ,KH,\aJ,mHsHtHb@b h 2d$$@&&5CJ OJ PJQJ \aJ mHsHtH$A $ ؞k=W[SOFi@F 0nfh*B*ph<o!< h 1 Char5CJ,KH,\aJ,2o12 u w Char CJKHaJ8oA8 yblFhe,g Char CJKHaJFoQF ckee,g)ۏ 2 CharCJOJPJQJaJLoaL h 2 Char"5CJ KHOJ PJQJ \^JaJ $@$ vU_ 1Z@Z u w'$ 9r &dG$Pa$CJaJmHsHtHhR@h ckee,g)ۏ 2dh7$8$H$WD` KHOJPJQJaJmHsHtHH @H u$ 9r G$a$CJaJmHsHtH8L@8 egdVD ^d mHsHtH:@: yblFhe,gCJaJmHsHtHZ@Z cke)ۏ#$dh7$8$H$WD`a$KHOJPJQJaJ@@@ RQk=WD`OJPJQJaJ0@0 vU_ 2VD^h Ah TOC h $d1$@& a$%B* CJKHOJ PJQJ ^JaJph6_LC@L ckee,g)ۏ!6WD`6CJOJPJQJ^JaJL`"L ce "$1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vxjm)ʬuWLfdݮ+5_4csj-V?k3rm}gz gs嚋7xwsȈR W*)|jȫKXͫ dXIBF؇bnh ( *'vɗ3KZjz'c*_=}<9ݻw~]8^~_o?xYýg~^G}J0Emh=Ԅ Ξa>s$-, Oɠ=Hp Ua/ UO d*:(.fTU/!9$V[|hrvs-iUt. 6ڪ4Cebs)bMjBekp um,fd$͑{6GUVf~b#Vb@qTTW.ޛd)i@vdq9Y^X7{2%uHx+af6]>f#sm*qqDHehK)@?71oggo`:fղekp£2֌Nj8ǰD CB?81e>nEeU}H]dm1iQ6褣֧ M9 $%%f&1'(+f5fwfff#gXgggg,hah #%GIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmpp v n R 8^N60((`V0jZ !z%<'p)1XVܻN !"#$&'()*+,-./0123456789:;=>?@BDEFHIJKMfgiklmo .,,Ҵ2blvƺкں *4>HR\fpz 6n>`v64<LXdLN\lz%<ACGLdehjnpqrstuvwxyz{|}~Rjk 'CIJLlu0679Yc "BJflmo .6RYZ\|">EFHhs9@ACcl,346+ X%ĕX%ĕX%ĕX%̕X%̕X%ĕX%̕X%̕X%̕X%̕X%̕X%̕X%̕X%̕X%̕X%̕X%̕X%ĕX%̕X%̕X%̕X%̕̕%=DKcjp!!@ @H 0( 2( p S ,() Vb_ 2#" ?B S ? 5 +"{#th _Hlt524088201 _Hlt524088202 _Toc523956146 _Toc523956147 _Toc523956149 _Toc523956148 _Hlk2978496 _Toc523956150 _Toc523956151 _Toc523956152 _Toc523956153 _Toc523956154 _Toc523956155 _Toc262457216 _Toc464482158 _Toc468580118 _Hlt90274079 _Toc235251138 _Toc235251190 _Toc235254382 _Toc255913875 _Toc255913925 _Toc255913975 _Toc235251139 _Toc235251191 _Toc235254383 _Toc255913876 _Toc255913926 _Toc255913976 _Toc235251140 _Toc235251192 _Toc235254384 _Toc255913877 _Toc255913927 _Toc255913977 _Toc235251141 _Toc235251193 _Toc235254385 _Toc255913878 _Toc255913928 _Toc255913978 _Toc235251142 _Toc235251194 _Toc235254386 _Toc255913879 _Toc255913929 _Toc255913979 _Toc235251143 _Toc235251195 _Toc235254387 _Toc255913880 _Toc255913930 _Toc255913980 _Toc235251144 _Toc235251196 _Toc235254388 _Toc255913881 _Toc255913931 _Toc255913981 _Toc235251145 _Toc235251197 _Toc235254389 _Toc255913882 _Toc255913932 _Toc255913982 _Toc235251146 _Toc235251198 _Toc235254390 _Toc255913883 _Toc255913933 _Toc255913983 _Toc235251147 _Toc235251199 _Toc235254391 _Toc255913884 _Toc255913934 _Toc255913984 _Toc235251148 _Toc235251200 _Toc235254392 _Toc255913885 _Toc255913935 _Toc255913985 _Toc262457217 _Toc464482159 _Toc468580119 _Hlt90271570 _Hlt90274978 _Toc262457218 _Toc464482160 _Toc468580120 _Toc523956156 _Toc523956157 _Toc468580124 _Toc523956158 _Toc523956159 _Toc523956160 _Toc523956161 _Toc523956162 _Toc523956163 _Toc523956164 _Toc523956165 _Toc523956166 _Toc5239561679 | f   !W"^"$$$%%1'(*+@@ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefg= % m   !!]"$$$$%%8'(*+2?DEFGJK9=>234578:KLZ^_`adekp~ ' ) : ; < = > ? F K \ ] w y v |   ! " 0 6 > ? \ ] l * . / 5    1 6 O ^ b JNrv#/FN eq")0jw} DFcj BH :>vz %,0^btu "g 3:ov 0GHz$(>BKR<arv&UYlp T[ U Y a b i u !!u!!!!!!!Q"U"b"""##W#^#u#######$$ $!$"$#$&$'$,$-$2$;$?$@$A$B$D$E$J$L$u$}$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ % %%%%%%%% %%%%%%%&&&&C&M&W&X&d&e&n&r&|&&&&&&&&&&&&&&&'' ' ''''#'$','-'1'8':';'B'C'X'Y'['~''''''(( (9(B(Z(\(e(f(k(l(x(y((((((((((((((())b)g)i)k)l)m)))))))))))))**(*l*v*z*~************++++3+B+G+`+b+c+e+f+h+i+k+l+n+w++++699=RStw + . O R 5 8 % > A ) , fmbe v|=?i j !!!"<"="I"L"W"]""#0#1###$$U$[$$$$$$$%%%%1'8'Z([(((4+:+`+b+c+e+f+h+i+k+l+++3333s333s333333s3s333333333sss33s33s3@M5 @ w v } fn!!%%n&&&&&Z')(*n**B+_+`+b+c+e+f+h+i+k+l+++67cd   !$"$$$%$($)$@$A$B$B$C$D$E$J$$$$$$$$$$$&&&&_++r(MUFw#PM+CWZ/IknvF -:Ua`+b+@$$$$p+ UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialA5 N[_GB2312N[;([SOSimSunAeck\h[{SO_oŖўA5 wiSO_GB2312wiSO7.@ Calibri?eck|W{SO_oŖўI. ??Arial Unicode MS1NSe-N[-= |8N[O|8I{~Arial Unicode MS7@CambriaA$BCambria Math AQh]̌p+3;iy$Ny$Ni2J+J+ 3qHX $P\f2!xx Abad_o(u7bE$H$+?#? i Z'`IZ',    Oh+'0p  , 8 DPX`hAbad Normal.dotm MicroSoftû18΢ Office Word@[@K_fF@W`@vy$՜.+,D՜.+, X`lt| NJ+ l([cO _PID_HLINKSKSOProductBuildVerA2_Toc5239561672z_Toc5239561662t_Toc5239561652n_Toc5239561642h_Toc5239561632b_Toc5239561622\_Toc5239561612V_Toc5239561602P_Toc5239561592J_Toc5239561582D_Toc5239561572>_Toc52395615628_Toc52395615522_Toc5239561542,_Toc5239561532&_Toc5239561522 _Toc5239561512_Toc5239561502_Toc5239561492_Toc5239561482_Toc5239561472_Toc5239561462052-10.1.0.6876 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   Root Entry F~莂Data 3?1TablecWordDocument hSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStoreǎ 掂14MBYZ0FUFUA==2ǎ 掂Item PropertiesUCompObj n  F΢ Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q